Vävstugan Skytteln

Stadgar för föreningen Vävstugan Skytteln Väddö

 § 1 Namn

Föreningens namn är Vävstugan Skytteln Väddö. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.

 § 2 Syfte

Föreningens uppgift är att främja hemslöjd och hantverk med huvudinriktning på vävning

 § 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som stödjer föreningen syfte. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

 § 4 Avgifter

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.

 § 5 Möten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Utöver detta kan styrelsen anordna medlemsmöten.

 § 6 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år varav hälften utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 § 7 Årsmöte

Årsmöte hålls senast under mars månad. Information om när och var årsmöte hålls skall nå  medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt. Dock har varje närvarande medlem endast rätt att medföra en fullmakt avseende en person. Motioner från medlem skall lämnas till styrelsen före 1 februari. 

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse 
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Beslut om budget och plan för verksamheten innevarande år
 • Beslut om medlemsavgiftens storlek nästkommande år
 • Behandling av inlämnade motioner
 • Val av ordförande på ett år
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

 § 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ordinarie möte enligt §7.

 § 9 Uteslutning av medlem

Medlem, som uppträder så att föreningens syfte eller intresse skadas, ej erlägger medlems- eller andra fastställda avgifter, ej följer av årsmöte och styrelse beslutade rutiner och föreskrifter eller orsakar föreningen ekonomisk skada, kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen. Innan beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig.

 § 10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningen upplösning fattas med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ordinarie årsmöte enligt §7. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överföras till en eller flera ideella föreningar eller stiftelser med enligt deras stadgar syftet att främja hemslöjd och hantverk med huvudinriktning på vävning.

22 september 2016

Christina Johnsson, ordförande

Margot Johansson, kassör              Lise-Lotte Johnsson, sekreterare